Hindi Lyrics > Kannada Lyrics > Chanaksha

Following are the kannada lyrics of songs from 'Chanaksha'.

Chanaksha

Movie Name - Lyrics Title
Chanaksha - Yaavudakku Sai
Chanaksha - Muttanta Manninalli
Chanaksha - Mavayya Bare Yettittigo
Chanaksha - Jaadugaara
Chanaksha - Banna Bannada

Did you like this movie & songs?