Hindi Lyrics > Kannada Lyrics > Kshana Kshana

Following are the kannada lyrics of songs from 'Kshana Kshana'.

Kshana Kshana

Movie Name - Lyrics Title
Kshana Kshana - Ondu Kotre Eradu Kodtini
Kshana Kshana - Madira Madhura
Kshana Kshana - Love Love
Kshana Kshana - Kshana Kshnana
Kshana Kshana - I Love You
Kshana Kshana - Ee Kshana Gharshana

Did you like this movie & songs?