Hindi Lyrics > Kannada Lyrics > Taj Mahal

Following are the kannada lyrics of songs from 'Taj Mahal'.

Taj Mahal

Lyrics of taj mahal

Movie Name - Lyrics Title
Taj Mahal - Kolluvudaadare
Taj Mahal - Ibbaru Preetina
Taj Mahal - Hoovantha
Taj Mahal - Preeti Annodu
Taj Mahal - Neenendu
Taj Mahal - Nee Nanna Hrudaya
Taj Mahal - Kushiyagide

Did you like this movie & songs?